PRIVACY STATEMENT


Fotoclub Venlo Fotoclub Venlo, gevestigd aan de Schoolweg 77 5916 PK VENLO,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.fotoclubvenlo.nl
Secretariaat Fotoclub Venlo
Schoolweg 77
5916 PK VENLO
077 3744353

email: secretariaat@fotoclubvenlo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fotoclub Venlo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht - Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lidmaatschapsnummer Fotobond Nederland en het aantal jaren dat u lid bent

- Behaalde titels indien en voor zover deze betrekking hebben op de doelstellingen van de vereniging

- Fotografisch materiaal identificeerbare personen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Alle hiervoor benoemde persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@fotoclubvenlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotoclub Venlo verwerkt de benoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het voeren van een ledenadministratie ten behoeve van een normale huishouding zoals bijvoorbeeld het verzenden van contributienota’s en andere communicatie met de leden, zoals bijvoorbeeld de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Wij verwerken de gegevens omdat u ze aan ons voor dit doel heeft verstrekt. Het weigeren van de gevraagde informatie zal tot gevolg hebben dat het lidmaatschap niet tot stand komt.

▪ Verzenden van nieuwsbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht aan de leden van de fotoclub en degenen die aangegeven hebben daarbij betrokken te willen zijn (bijvoorbeeld oud-leden).

▪ Indien en voor zover de verwerking bestaat uit het maken en/of publiceren van fotografisch materiaal van identificeerbare personen geldt het volgende: De Algemene Verordening Gegevensbescherming is maar beperkt van toepassing op verwerkingen in het kader van journalistieke, artistieke en literaire doeleinden. Foto’s die onze leden maken en publiceren binnen het kader en binnen de doelstellingen van de vereniging kunnen worden aangemerkt als een verwerking met een artistiek karakter. Toestemming is dan op voorhand niet nodig, wel dient er een afweging gemaakt te worden wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Fotoclub Venlo, met name wanneer de betrokkene een kind is. Bent u van mening dat wij een onaanvaardbare inbreuk op uw privacy maken neemt u dan contact met ons op via secretariaat@fotoclubvenlo.nl Wij zullen na afweging van genoemde belangen het beeldmateriaal verwijderen of in een gemotiveerd schrijven aan u laten weten waarom wij aan uw verzoek geen gevolg zullen geven. Indien en voor zover er, binnen verenigingsverband, modellen worden ingezet zullen wij altijd toestemming vragen voor de verwerking. Wij wijzen er wel op dat een eenmaal gegeven toestemming die wordt gegeven voor verwerking met artistieke, journalistieke of literaire doeleinden niet meer kan worden ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotoclub Venlo neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotoclub Venlo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotoclub Venlo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres Tot en met 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Wij doen dat om oud-leden en belangstellenden die daar prijs op stellen te blijven betrekken bij de vereniging, bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor exposities of andere clubactiviteiten. Na ommekomst van de termijn worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om de termijn met 10 jaar te verlengen.

- Geboortedatum, lidmaatschapsnummer Fotobond, behaalde titels Voor de duur van het lidmaatschap - Fotografisch materiaal identificeerbare personen Indien en voor zover het materiaal met artistieke doeleinden, passend binnen de doelstellingen van de vereniging, is vervaardigd: Voor de duur van de vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotoclub Venlo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotoclub Venlo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Fotoclub Venlo deelt persoonsgegevens met Fotobond Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotoclub Venlo gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotoclub Venlo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@fotoclubvenlo.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fotoclub Venlo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Fotoclub Venlo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via secretariaat@fotoclubvenlo.nl

Venlo, 20 april 2018


Powered by SmugMug Owner Log In